بخش مهندسی محیط زیست از مجموعه ای از تجهیزات فنی و لوازم در خدمات صحرائی و خدمات آزمایشگاهی بهره میبرد که قسمت عمده آنها در سایر بخشهای خدمات فنی استفاده می شوند.

 • دستگاههای حفاری ماشینی موبیل جهت انجام عملیات حفاری و نمونه برداری تا ۱۵۰ متر
 • دستگاههای حفاری اوگر بین ۴ تا ۸ اینچ برای حفاری تا ۱۰ متر
 • بیل مکانیکی چرخدار جهت حفر چالهای شناسائی و ترانشه های اکتشافی
 • تجهیزات انجام آزمایشات نفوذپذیری درجا
 • دستگاههای متنوع اکتشافات ژئوفیزیک
 • اندازه گیری درجه حرارت و قابلیت هدایت حرارتی خاکها
 • دستگاههای پرتابل اندازه گیری نفوذپذیری سطحی خاکها
 • دستگاههای الکترونیکی و صوتی اندازه گیری سطح آب زیرزمینی و تعیین عمق و ضخامت آلاینده ها
 • دستگاههای صحرائی اندازه گیری مشخصه های کیفی آبهای سطحی و زیر زمینی (TDS, pH و EC)
 • دستگاههای اندازه گیری و تعیین درجه حرارت آب
 • تجهیزات نمونه برداری از آلاینده های صنعتی
 • تجهیزات نمونه برداری از آب(جریانهای سطحی و زیر زمینی)
 • تجهیزات کامل آزمایشگاهی شیمی آلاینده ها
 • تجهیزات کامل آزمایشگاهی فیزیکی و شیمیایی نمونه های خاک
 • نمونه برداری و سنجش فلزات سنگین
 • نمونه برداری و سنجش آلاینده ها
 • نمونه برداری و سنجش هیدروکربن ها
 • آزمایشات مربوط به پساب خروجی فاضلابها

انجام آزمایشات مشخصات بیولوژیکی نمونه های آب