بخش مهندسی محیط زیست از مجموعه ای از تجهیزات فنی و لوازم در خدمات صحرائی و خدمات آزمایشگاهی بهره میبرد که قسمت عمده آنها در سایر بخشهای خدمات فنی استفاده می شوند. در ادامه مقاله تجهیزات بخش مهندسی محیط زیست میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

تجهیزات بخش مهندسی محیط زیست

 • دستگاههای حفاری ماشینی موبیل جهت انجام عملیات حفاری و نمونه برداری تا ۱۵۰ متر
 • دستگاههای حفاری اوگر بین ۴ تا ۸ اینچ برای حفاری تا ۱۰ متر
 • بیل مکانیکی چرخدار جهت حفر چالهای شناسائی و ترانشه های اکتشافی
 • تجهیزات انجام آزمایشات نفوذپذیری درجا
 • دستگاههای متنوع اکتشافات ژئوفیزیک
 • اندازه گیری درجه حرارت و قابلیت هدایت حرارتی خاکها
 • دستگاههای پرتابل اندازه گیری نفوذپذیری سطحی خاکها
 • دستگاههای الکترونیکی و صوتی اندازه گیری سطح آب زیرزمینی و تعیین عمق و ضخامت آلاینده ها
 • دستگاههای صحرائی اندازه گیری مشخصه های کیفی آبهای سطحی و زیر زمینی (TDS, pH و EC)
 • دستگاههای اندازه گیری و تعیین درجه حرارت آب
 • تجهیزات نمونه برداری از آلاینده های صنعتی
 • تجهیزات نمونه برداری از آب(جریانهای سطحی و زیر زمینی)
 • تجهیزات کامل آزمایشگاهی شیمی آلاینده ها
 • تجهیزات کامل آزمایشگاهی فیزیکی و شیمیایی نمونه های خاک
 • نمونه برداری و سنجش فلزات سنگین
 • نمونه برداری و سنجش آلاینده ها
 • نمونه برداری و سنجش هیدروکربن ها
 • آزمایشات مربوط به پساب خروجی فاضلابها

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود