در اکتشافات مهندسی ژئوفیزیک ارزیابی و اندازه گیری پارامترها و مشخصه های فیزیکی زمین (توده خاک و سنگ) اندازه گیری و مورد توجه می باشد. این مشخصه ها نهایتاً در شناسائی خصوصیات زیر سطحی و شناخت عوامل فنی در سه گستره مهندسی ژئوتکنیک، شناسائی محیط طبیعی و بررسیهای زمین شناسی مهندسی و آبهای زیر زمینی مورد استفاده در پروژه های مختلف قرار می گیرند.

این مهندسین مشاور با استفاده از تجهیزات، دستگاهها و لوازم فنی متنوع و بروز و برخورداری از کادر فنی و کارشناسان مجرب ضمن بکارگیری روشهای متنوع اکتشافات ژئوفیزیک خدمات خود را تا عمق شناسائی ۱۵۰ متر ارائه می نماید.

خدمات این بخش عبارتند از

 • انجام مطالعات ژئوالكتریك سطحی و عمیق به منظور اكتشاف منابع آب و مطالعات آب زیرزمینی
 • ارزیابی زیرسطحی زمین
 • ارزیابی معادن، مطالعات ژئوفیزیک اکتشافی معادن (به روش  IP، RS ، مغناطیس سنجی و گرانی سنجی)
 • شناسایی گسل ها و مطالعات زیر سطحی مناطق شهری
 • انجام مطالعات ژئورادار جهت شناسایی حفرات، مناطق كارستی، قنوات، لوله ها و كانال های مدفون، مطالعات باستان شناسی و غیره
 • مطالعات لرزه نگاری به روش های مختلف داخل گمانه ای، بین گمانه ای، توموگرافی، لرزه نگاری عمیق و غیره
 • مطالعات ریزلرزه ها (میکروترمور) برای شناسایی خصوصیات دینامیكی آبرفت و سازه ها
 • مطالعات ژئوفیزیکی پروژه های خاص و ویژه از جمله انجام مطالعات، پردازش و تفسیر لرزه نگاری دو و سه بعدی در پروژه های اکتشافی نفت و گاز و نیز مطالعات ژئوفیزیکی دریایی

:

 • اجرا روشهای لرزه ای دان هول یا کراس هول (DS/CS) در داخل گمانه های اکتشافی
 • اجرا روشهای الکترومعناطیس شامل (GPR) یا رادار نفوذی به زمین (سطحی و درون گمانه ای) و مگنتوتلوریک (MT)
 • اجرا روشهای سایسمسیک (انکساری و انعکاس) کم عمق
 • اجرا روش گرانی سنجی
 • اجرا روش مغناطیسی سنجی
 • اجرا روش ژئوالکتریک عمقی از طریق آرایش شلومبرژه، دو قطبی و قطبی
 • اجرا روش مقاومت الکتریکی زمین از طریق آرایش ونر و
 • اجرا روش سه قطبی القائی

کاربرد داده های ژئوفیزیک در سه قسمت عبارتند از:

 

کاربرد در امور ژئوتکنیک

 • ارزیابی عمومی مشخصه های فیزیکی لایه های زیر سطحی خاک و سنگ
 • تعیین و ارزیابی عمق سطح آب زیر زمینی
 • تعیین و ارزیابی عمق سنگ کف
 • ارزیابی پتانسیل خورندگی خاکهای زیر سطحی در طول مسیر خطوط لوله در رابطه با طرح حفاظت کاتدوتیک
 • انطباق دو بعدی و سه بعدی شرایط زمین شناسی لایه های زیر سطحی
 • تعیین بهترین موقعیت محل جهت انجام حفاریهای اکتشافی
 • ارزیابی آنومالی های زیر سطحی بمانند گسلها، شکستگیها و حفرات انحلالی بخصوص در ساختگاه سدها
 • ارزیابی مشخصه های دینامیکی لایه های زیر سطحی در محل سازه های همراه با ارتعاش
 • ارزیابی کمی و کیفی منابع قرضه خاک و سنگ
 • شناخت و ارزیابی لایه های زیر اساس و تعیین ضخامت قشر آسفالت راهها
 • شناخت و ارزیابی موقعیت مسیر خطوط لوله فلزی،کابلهای زیر زمینی و قطعات فلزی و بتنی مدفون
 • ارزیابی مناطق سست و ناهمگون در مسائل تونل سازی
 • تعیین محل آنومالی ها در گستره شعاعی از محور گمانه ها بخصوص در تعیین عمق شمعهای اجرا شده

 

کاربرد در امور شناسائی محیط طبیعی

 • ارزیابی عمومی از مشخصه های زیر سطحی در ارتباط با تعیین محل دفن زباله های شهری و ضایعات صنعتی
 • شناخت دامنه حرکت توده های آلوده زیر سطحی در محدوده محلهای دفن زباله
 • شناخت موقعیت محل توده ها و قطعات فلزی و غیر فلزی مدفون
 • ارزیابی موقعیت محل پی و شالوده بناهای تاریخی مدفون در رابطه با مطالعات باستانشناسی
 • تعیین عمق سطح آب زیر زمینی و سنگ کف
 • بررسی سطوح سنگی فرسوده و مناطقه سست زیر سطحی

 

کاربرد در امور زمین شناسی مهندسی و آبهای زیر زمینی

 • تعیین عمق سطح آب زیر زمینی و سنگ بستر
 • شناخت عمومی از قشرهای زیر سطحی و میزان نفوذپذیری و ازریابی ضخامت مخازن آبدار زیر زمینی
 • تعیین مسیر مسیلهای مدفون زیر سطحی
 • تعیین محل مناسب جهت حفر گمانه های اکتشافی و پیزومتر
 • ارزیابی وضعیت هیدرولیک آبهای زیر زمینی و جهت جریانهای زیر سطحی
 • بررسی عمومی از مشخصه های کیفی آبهای زیر زمینی
 • تعیین محل و ارزیابی حفرات زیر سطحی انحلالی ، فروچالها و گسلها

۴-مهندسی محیط زیست

مهندسی محیط زیست عبارتست از کاربرد مجموعه ای از علوم و فنون مهندسی در رابطه با مطالعه و ارزیابی شرایط و بهبود و بهسازی محیط زیست در امور اجرائی و ساختمانی در زمینه طرحهای عمرانی زیر بنائی، شهری، صنعتی و مسکونی.

تخریب محیط های طبیعی و افزایش درصد آلودگیهای مختلف ناشی از اجرای طرحهای زیر بنائی و صنعتی بخصوص در نواحی شهری و روستائی و  به مخاطره انداختن منابع طبیعی و انسانی از مسائلی است که در کاربرد مهندسی محیط زیست هر طرح مورد توجه میباشد.

مهندسین مشاور زمیران با توجه به سوابق تجربی طولانی در بررسی و مطالعه طرحهای زیر بنائی و صنعتی در سطح کشور و آشنائی به محیط های طبیعی و انسانی و با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از کارشناسان با تخصص های مختلف و همچنین با در اختیار داشتن مجموعه ای از تجهیزات، لوازم و دستگاههای فنی جهت عملیات صحرائی و آزمایشگاهی انجام مطالعات و خدمات فنی مهندسی محیط زیست پروژه ها بمرحله اجرا در می آورد.

خدمات این بخش عبارتند از :

 • انجام کلیه مطالعات در رابطه با ارزیابیهای محیطی محل دفن زباله های شهری و صنعتی
 • انجام مدیریت پایه در خدمات محیط زیست (EBS) در فازهای مختلف مطالعات
 • انجام مطالعات توسعه پایدار طرحها
 • مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری و انجام مدیریت بهسازی نواحی دفن زباله های شهری
 • انجام کلیه خدمات فنی شامل عملیات صحرائی و آزمایشگاهی در رابطه با ارزیابیهای زیست محیطی پروژه های متمرکز نظیر فرودگاهها، کارخانجات و پالایشگاهها و خطی نظیر خطوط لوله نفت وگاز و آب
 • نمونه برداری و انجام آزمایشات کیفی آب و خاک و همچنین هوا و صوت
 • انجام بررسیهای حفاظت و جلوگیری از فرسایش شیبهای طبیعی خاکی و سنگی
 • ارزیابی و بهسازی سواحل و محیط های آبی نظیر دریاچه ها و رودخانه ها
 • تهیه نقشه های زیست محیطی در مقیاسهای مختلف
 • اجرا روشهای مدیریت زیست محیط طرحها براساس استانداردهای  ISO 9001:2004  ، ISO 14001:2000 و ISO 9001:2008

همکاری با سازمان محیط زیست در رابطه با دفاع از گزارشات زیست محیطی طرحها و دریافت اجاره نامه های لازم برای کارفرمایان دولتی و خصوصی