آزمایش لوفران -انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش لوفران

آزمایش لوفران : یک آزمایش درون چاهی می باشد که برای اندازه گیری و تعیین نفوذپذیری توده های خاکی نظیر آبرفت های رودخانه ای، تراس های آبرفتی قدیمی، واریزه ها و خاک های بر جا مورد استفاده قرار میگیرد.

آزمایش لوفران به عنوان اصلی ترین و مهم ترین روش تعیین  و تشخیص ضریب نفوذپذیری توده خاک در خاک های درشت دانه که اکثرا تهیه نمونه دست نخورده برای آزمون های آزمایشگاهی آن مقدور نیست کارآیی بسیاربالایی دارد و همچنین در سنگ های شدیدا درزه دار امکان آب بندی مطمئن قطعه به روش های متفاوتی برای انجام تست لوفران موجود است.

در ادامه مقاله به آزمایش لوفران میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

روش آزمایش لوفران

این آزمایش را به دو شکل متفاوت می توان انجام داد:

تست تعیین ضریب تراوایی افقی:

این آزمایش در خاک‌هایی ممکن است که دیواره گمانه در طول قطعه مورد نظر ریزش نکند و در آن یک قطعه تست انجام می شود. در این روش، نتایج آزمایش زمانی قابل قبول است که طول قطعه بزرگتر یا برابر ۱۰ برابر شعاع گمانه باشد.

  1. بار آبی خیزان و افتان
  2.  سطح آب ثابت

تست تعیین ضریب تراوایی قائم:

این تست برای خاک هایی امکان پذیر است که جدار گمانه در طول مورد نظر ریزش می کند. در این موارد لوله جدار تا پایان گمانه رانده می شود و فقط کف گمانه مورد برسی قرار می گیرد و به این دلیل آن را آزمایش نقطه ای هم می نامند.

از نقطه نظر شیوه پمپاژ آب:

آزمایش لوفران به دو شکل متفاوت انجام می شود:

  • ریختن آب به داخل گمانه برای گمانه هایی که سطح آب در آن ها پایین تر باشد، انجام می شود.
  • تخلیه آب از گمانه برای گمانه هایی که انجام می شود که سطح آب در آن ها در نزدیکی سطح زمین است.

بر اصول نحوه افزودن و یا خارج کردن آب از گمانه:

آزمایش لوفران به یکی از سه شکل زیر انجام می شود:

۱٫بار ثابت:

  • به طور مداوم در طی آزمایش آب به سر لوله گمانه ریخته می شود تا سطح آب یکسان بماند. میزان آب افزوده در طی زمان اندازه گیری می شود. این تست زمانی تکمیل می شود که میزان آب در سه قرائت ۱۰ دقیقه ای با تفاوت ۱۰% ثابت بماند. که در آن r  برابر شعاع داخلی لوله جداری در کف گمانه بر حسب سانتی متر، H  مساوی طول ستون آب تا نقطه مورد برسی یا تا سطح آب زیرزمینی بر حسب سانتی متر (هرکدام کوچک تر باشند) و t برابر زمان افت و یا خیز آب بر حسب ثانیه و h برابر افت یا خیز سطح ایستایی در زمان t بر حسب سانتی مترمی باشد.

۲٫بار افتان:

  • لوله چاه پر از آب شده است  و سپس قطع می گردد. افت آب در لوله در طی مدت های مختلف یادداشت می شود. هرگاه شرایط ذکر شده در روش الف حاصل شود تست و برسی ما تمام است.که در آن  r  برابر شعاع داخلی لوله جداری در کف گمانه بر حسب سانتی متراست، H  برابر طول ستون آب تا نقطه مورد برسی یا تا سطح آب زیرزمینی بر حسب سانتی متر (هرکدام کوچک تر باشند) و t مساوی مدت زمان افت و یا خیز آب بر حسب ثانیه است و h برابر افت یا خیز سطح ایستابی در زمان t بر حسب سانتی مترمی باشد. خیز یا افت آب در روش های الف یا ج در زمان های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۰ دقیقه و کم تر از دو قرائت دیگر هر یک به فواصل زمانی ۱۰ دقیقه باید محاسبه و اندازگیری شود. در این کار، میزان جریان آب برای ثابت نگه داشتن سطح آب در مدت زمان های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۰ دقیقه و دو قرائت دیگر بفواصل ۱۰ دقیقه اندازه گیری می شود.

۳٫بار خیزان:

آب های زیرزمینی با پمپ خارج می شوند به نحوی که سطح آب ۲ تا ۳ متر کم تر شود. سپس آب در زمان های مختلف یادداشت می شود تا زمانی که به حالت تعادل و یکسان برسد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.