انجام خدمات فنی در این رابطه عبارتست از ارزیابی و شناسائی کلیه عوامل و پدیده های طبیعی و منطقه ای که به نحوی از آنها در کوتاه و طویل مدت ایجاد مخاطرات احتمالی را در محل اجرای طرحهای ساختمانی باعث می شوند. صرفنظر از مقیاس و نوع طرح، تأثیر خصوصیات زمین و عوامل مؤثر جانبی بایستی بنوعی باشند که اجرا و نگهداری ابنیه در طول دوره بهره برداری به دور از مشکلات و با نگرش عمقی به تأثیر خطرات غیر مترقبه طبیعی و راه کارهای حفاظتی آن در محدوده محل طرح و نواحی مجاور همراه باشد. مهندسین مشاور زمیران با بهره گیری از خدمات متنوع و کاربری روشهای مختلف و پیش رو ضمن استفاده از وسائل و امکانات فنی و کارشناسان مجرب شما را در این زمینه یاری میدهد. در ادامه مقاله به مبحث مهندسی علوم کاربردی زمین میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

خدمات این بخش عبارتند از:

  • برداشتهای زمین شناسی و ارزیابی شرایط ژئومورفولوژی در رابطه با تهیه نقشه های مورد نیاز در مقیاسهای مختلف با توجه به شرایط طرح
  • مطالعات و ارزیابی زمین شناسی مهندسی توده های خاک و سنگ همراه با ارائه نقشه های فنی و مقاطع مهندسی محدوده محل های طرح
  • بررسی عکسهای هوائی و ماهواره ای و تهیه کروکی های فنی
  • بررسی مشخصه های لرزه ای و پهنه بندی لرزه خیزی براساس استانداردهای کشوری و بین المللی
  • انجام کلیه خدمات فنی هیدرولوژی و هیدروکلیماتولوژی صحرائی و دفتری در رابطه با چگونگی کنترل آبهای سطحی و سیلابها و کاهش خطرات مربوطه
  • انجام بررسیهای مهندسی آبهای زیر زمینی در رابطه با تغییرات سطح آب و کاهش مخاطرات احتمالی
  • انجام بررسیهای ژئوفیزیک سطحی و درون چاهی بمنظور شناسائی مشخصه ها و پارامترهای فیزیکی و دینامیکی لایه های زیر سطحی

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود - مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود