مهندسی محیط زیست عبارتست از کاربرد مجموعه ای از علوم و فنون مهندسی در رابطه با مطالعه و ارزیابی شرایط و بهبود و بهسازی محیط زیست در امور اجرائی و ساختمانی در زمینه طرحهای عمرانی زیر بنائی، شهری، صنعتی و مسکونی. تخریب محیط های طبیعی و افزایش درصد آلودگیهای مختلف ناشی از اجرای طرحهای زیر بنائی و صنعتی بخصوص در نواحی شهری و روستائی و  به مخاطره انداختن منابع طبیعی و انسانی از مسائلی است که در کاربرد مهندسی محیط زیست هر طرح مورد توجه میباشد. در ادامه مقاله به مبحث مهندسی محیط زیست میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مهندسی محیط زیست

مهندسین مشاور زمیران با توجه به سوابق تجربی طولانی در بررسی و مطالعه طرحهای زیر بنائی و صنعتی در سطح کشور و آشنائی به محیط های طبیعی و انسانی و با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از کارشناسان با تخصص های مختلف و همچنین با در اختیار داشتن مجموعه ای از تجهیزات، لوازم و دستگاههای فنی جهت عملیات صحرائی و آزمایشگاهی انجام مطالعات و خدمات فنی مهندسی محیط زیست پروژه ها بمرحله اجرا در می آورد.

خدمات این بخش عبارتند از :

 • انجام کلیه مطالعات در رابطه با ارزیابیهای محیطی محل دفن زباله های شهری و صنعتی
 • انجام مدیریت پایه در خدمات محیط زیست (EBS) در فازهای مختلف مطالعات
 • انجام مطالعات توسعه پایدار طرحها
 • مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری و انجام مدیریت بهسازی نواحی دفن زباله های شهری
 • انجام کلیه خدمات فنی شامل عملیات صحرائی و آزمایشگاهی در رابطه با ارزیابیهای زیست محیطی پروژه های متمرکز نظیر فرودگاهها، کارخانجات و پالایشگاهها و خطی نظیر خطوط لوله نفت وگاز و آب
 • نمونه برداری و انجام آزمایشات کیفی آب و خاک و همچنین هوا و صوت
 • انجام بررسیهای حفاظت و جلوگیری از فرسایش شیبهای طبیعی خاکی و سنگی
 • ارزیابی و بهسازی سواحل و محیط های آبی نظیر دریاچه ها و رودخانه ها
 • تهیه نقشه های زیست محیطی در مقیاسهای مختلف
 • اجرا روشهای مدیریت زیست محیط طرحها براساس استانداردهای  ISO 9001:2004  ، ISO 14001:2000 و ISO 9001:2008
 • همکاری با سازمان محیط زیست در رابطه با دفاع از گزارشات زیست محیطی طرحها و دریافت اجاره نامه های لازم برای کارفرمایان دولتی و خصوصی

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود - مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود