مهندسی محیط زیست عبارتست از کاربرد مجموعه ای از علوم و فنون مهندسی در رابطه با مطالعه و ارزیابی شرایط و بهبود و بهسازی محیط زیست در امور اجرائی و ساختمانی در زمینه طرحهای عمرانی زیر بنائی، شهری، صنعتی و مسکونی.

تخریب محیط های طبیعی و افزایش درصد آلودگیهای مختلف ناشی از اجرای طرحهای زیر بنائی و صنعتی بخصوص در نواحی شهری و روستائی و  به مخاطره انداختن منابع طبیعی و انسانی از مسائلی است که در کاربرد مهندسی محیط زیست هر طرح مورد توجه میباشد.

مهندسین مشاور زمیران با توجه به سوابق تجربی طولانی در بررسی و مطالعه طرحهای زیر بنائی و صنعتی در سطح کشور و آشنائی به محیط های طبیعی و انسانی و با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از کارشناسان با تخصص های مختلف و همچنین با در اختیار داشتن مجموعه ای از تجهیزات، لوازم و دستگاههای فنی جهت عملیات صحرائی و آزمایشگاهی انجام مطالعات و خدمات فنی مهندسی محیط زیست پروژه ها بمرحله اجرا در می آورد.

خدمات این بخش عبارتند از :

 • انجام کلیه مطالعات در رابطه با ارزیابیهای محیطی محل دفن زباله های شهری و صنعتی
 • انجام مدیریت پایه در خدمات محیط زیست (EBS) در فازهای مختلف مطالعات
 • انجام مطالعات توسعه پایدار طرحها
 • مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری و انجام مدیریت بهسازی نواحی دفن زباله های شهری
 • انجام کلیه خدمات فنی شامل عملیات صحرائی و آزمایشگاهی در رابطه با ارزیابیهای زیست محیطی پروژه های متمرکز نظیر فرودگاهها، کارخانجات و پالایشگاهها و خطی نظیر خطوط لوله نفت وگاز و آب
 • نمونه برداری و انجام آزمایشات کیفی آب و خاک و همچنین هوا و صوت
 • انجام بررسیهای حفاظت و جلوگیری از فرسایش شیبهای طبیعی خاکی و سنگی
 • ارزیابی و بهسازی سواحل و محیط های آبی نظیر دریاچه ها و رودخانه ها
 • تهیه نقشه های زیست محیطی در مقیاسهای مختلف
 • اجرا روشهای مدیریت زیست محیط طرحها براساس استانداردهای  ISO 9001:2004  ، ISO 14001:2000 و ISO 9001:2008
 • همکاری با سازمان محیط زیست در رابطه با دفاع از گزارشات زیست محیطی طرحها و دریافت اجاره نامه های لازم برای کارفرمایان دولتی و خصوصی