پروژه ۳۰

مطالعات بررسی قنات و آب سطحی پروژه ساختمان کانون وکلا دادگستری تهران مرکز ۱۳۹۷

پروژه ۲۵

اکتشاف حفره در سایت پرواز اردبیل با روش ژئوالکتریک دو بعدی ۱۳۹۳

پروژه ۲۴

مطالعات و عملیات صحرایی ژئوالکتریک و الکترومغناطیس به منظور تامین آب شرب در محدوده۴ روستای شهرستان دماوند ۱۳۹۵

پروژه ۲۲

اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه و IP دربردسیر استان کرمان جهت اکتشاف مس ۱۳۹۴

پروژه ۲۱

اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه و IP در شاهرود استان سمنان جهت اکتشاف مس ۱۳۹۶

پروژه ۲۰

اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه و IP در راور استان کرمان جهت اکتشاف مس ۱۳۹۴

پروژه ۱۹

مشاور ژئوفیزیک اکتشافی در در طرح توسعه معدن سرب و روی شاهرود ۱۳۹۴

پروژه ۱۷

بررسی عمق لایه آبرفت و سنگ کف در روستای جوین شهرستان سبزوار خراسان

پروژه ۱۶

بررسی امکان وجود آب در شهرستان کبودر آهنگ همدان

پروژه ۱۵

بررسی مسیر قنات عبوری در شمال شهر کرج با روش GPR (شهرداری کرج)