پروژه ۳۳

مطالعات الکترومغناطیس تامین آب روستای برغان کرج

پروژه ۳۲

مطالعات الکترومغناطیس و ژئوالکتریک تعیین آب شرکت انی درمان کرج

پروژه ۲۹

مطالعات الکترومغناطیس و ژئوالکتریک ردیابی چشمه و قنات امام زاده داود تهران ۱۳۹۷

پروژه ۲۴

مطالعات و عملیات صحرایی ژئوالکتریک و الکترومغناطیس به منظور تامین آب شرب در محدوده۴ روستای شهرستان دماوند ۱۳۹۵

پروژه ۲۳

مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده طبس کرمان ۱۳۹۶

پروژه ۱۱

مطالعات ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت تعیین محل حفرچاه اراضی سپاه پاسداران فردیس

پروژه ۹

مطالعات ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت تعیین محل حفرچاه صنعتی شرکت ماشین سازی عابدی قزوین

پروژه ۱۰

مطالعات ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت تعیین محل حفرچاه صنعتی شرکت لبنیات میهن واوان

Project Image

پروژه ۳

مطالعات ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت تعیین محل حفرچاه صنعتی شرکت لبنیات به تک شهریار