پروژه ۳۵

مطالعات زئوالکتریک روستای مزج شهرستان بسطام شاهرود

پروژه ۳۴

مطالعات ژئوالکتریک روستای اشترینان شهرستان بروجرد

پروژه ۳۲

مطالعات الکترومغناطیس و ژئوالکتریک تعیین آب شرکت انی درمان کرج

پروژه ۳۱

مطالعات دو بعدی زئوالکتریک و GPR ساختمان مسکونی محمدی شهرستان احمد اباد مستوفی تهران

پروژه ۲۹

مطالعات الکترومغناطیس و ژئوالکتریک ردیابی چشمه و قنات امام زاده داود تهران ۱۳۹۷

پروژه ۲۵

اکتشاف حفره در سایت پرواز اردبیل با روش ژئوالکتریک دو بعدی ۱۳۹۳

پروژه ۲۴

مطالعات و عملیات صحرایی ژئوالکتریک و الکترومغناطیس به منظور تامین آب شرب در محدوده۴ روستای شهرستان دماوند ۱۳۹۵

پروژه ۱۳

مطالعات ژئوالکتریک دماوند تهران

پروژه ۱۲

مطالعات ژئوالکتریک روستای تنکمان کرج

پروژه ۱۱

مطالعات ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت تعیین محل حفرچاه اراضی سپاه پاسداران فردیس