پروژه ۱۸

اجرای مطالعات GPR جهت بررسی ساختگاه بیمارستان شریعتی خرم اباد