پروژه ۲۵

اکتشاف حفره در سایت پرواز اردبیل با روش ژئوالکتریک دو بعدی ۱۳۹۳