پروژه ۲۲

اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه و IP دربردسیر استان کرمان جهت اکتشاف مس ۱۳۹۴