پروژه ۱۵

بررسی مسیر قنات عبوری در شمال شهر کرج با روش GPR (شهرداری کرج)