پروژه ۲۱

اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه و IP در شاهرود استان سمنان جهت اکتشاف مس ۱۳۹۶