پروژه ۱۹

مشاور ژئوفیزیک اکتشافی در در طرح توسعه معدن سرب و روی شاهرود ۱۳۹۴