پروژه ۲۹

مطالعات الکترومغناطیس و ژئوالکتریک ردیابی چشمه و قنات امام زاده داود تهران ۱۳۹۷