پروژه ۷

مطالعات و عملیات صحرایی شناسایی رگه آب به منظور تامین آب شرب در محدوده ۱۰ روستای استان مرکزی به شماره قرارداد