پروژه ۲۴

مطالعات و عملیات صحرایی ژئوالکتریک و الکترومغناطیس به منظور تامین آب شرب در محدوده۴ روستای شهرستان دماوند ۱۳۹۵