پروژه ۵

مطالعات ژئوالکتریک روستای آب باریک شهرستان الیگودرز(کارفرما اقای شهریسوند) مرداد ۹۰