پروژه ۳۴

مطالعات ژئوالکتریک روستای اشترینان شهرستان بروجرد