پروژه ۱

مطالعات ژئوالکتریک روستای جهان خوش شهرستان الیگودرز(کارفرما اقای غیاثی) شهریور ۹۰