پروژه ۶

مطالعات ژئوالکتریک روستای پیردزگاه شهرستان الیگودرز(کارفرما اقای جمشیدوند ) مرداد ۹۰