پروژه ۳

مطالعات ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت تعیین محل حفرچاه صنعتی شرکت لبنیات به تک شهریار