پروژه ۱۱

مطالعات ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت تعیین محل حفرچاه اراضی سپاه پاسداران فردیس