پروژه ۲۳

مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده طبس کرمان ۱۳۹۶