پروژه ۳۵

مطالعات زئوالکتریک روستای مزج شهرستان بسطام شاهرود