در اکتشافات مهندسی ژئوفیزیک ارزیابی و اندازه گیری پارامترها و مشخصه های فیزیکی زمین (توده خاک و سنگ) اندازه گیری و مورد توجه می باشد. این مشخصه ها نهایتاً در شناسائی خصوصیات زیر سطحی و شناخت عوامل فنی در سه گستره مهندسی ژئوتکنیک، شناسائی محیط طبیعی و بررسیهای زمین شناسی مهندسی و آبهای زیر زمینی مورد استفاده در پروژه های مختلف قرار می گیرند.این مهندسین مشاور با استفاده از تجهیزات، دستگاهها و لوازم فنی متنوع و بروز و برخورداری از کادر فنی و کارشناسان مجرب ضمن بکارگیری روشهای متنوع اکتشافات ژئوفیزیک خدمات خود را تا عمق شناسائی ۱۵۰ متر ارائه می نماید. در ادامه مقاله به مبحث ژئوفیزیک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

خدمات این بخش عبارتند از

 • انجام مطالعات ژئوالكتریك سطحی و عمیق به منظور اكتشاف منابع آب و مطالعات آب زیرزمینی
 • ارزیابی زیرسطحی زمین
 • ارزیابی معادن، مطالعات ژئوفیزیک اکتشافی معادن (به روش  IP، RS ، مغناطیس سنجی و گرانی سنجی)
 • شناسایی گسل ها و مطالعات زیر سطحی مناطق شهری
 • انجام مطالعات ژئورادار جهت شناسایی حفرات، مناطق كارستی، قنوات، لوله ها و كانال های مدفون، مطالعات باستان شناسی و غیره
 • مطالعات لرزه نگاری به روش های مختلف داخل گمانه ای، بین گمانه ای، توموگرافی، لرزه نگاری عمیق و غیره
 • مطالعات ریزلرزه ها (میکروترمور) برای شناسایی خصوصیات دینامیكی آبرفت و سازه ها
 • مطالعات ژئوفیزیکی پروژه های خاص و ویژه از جمله انجام مطالعات، پردازش و تفسیر لرزه نگاری دو و سه بعدی در پروژه های اکتشافی نفت و گاز و نیز مطالعات ژئوفیزیکی دریایی

:

 • اجرا روشهای لرزه ای دان هول یا کراس هول (DS/CS) در داخل گمانه های اکتشافی
 • اجرا روشهای الکترومعناطیس شامل (GPR) یا رادار نفوذی به زمین (سطحی و درون گمانه ای) و مگنتوتلوریک (MT)
 • اجرا روشهای سایسمسیک (انکساری و انعکاس) کم عمق
 • اجرا روش گرانی سنجی
 • اجرا روش مغناطیسی سنجی
 • اجرا روش ژئوالکتریک عمقی از طریق آرایش شلومبرژه، دو قطبی و قطبی
 • اجرا روش مقاومت الکتریکی زمین از طریق آرایش ونر و
 • اجرا روش سه قطبی القائی

کاربرد داده های ژئوفیزیک در سه قسمت عبارتند از:

کاربرد در امور ژئوتکنیک

 • ارزیابی عمومی مشخصه های فیزیکی لایه های زیر سطحی خاک و سنگ
 • تعیین و ارزیابی عمق سطح آب زیر زمینی
 • تعیین و ارزیابی عمق سنگ کف
 • ارزیابی پتانسیل خورندگی خاکهای زیر سطحی در طول مسیر خطوط لوله در رابطه با طرح حفاظت کاتدوتیک
 • انطباق دو بعدی و سه بعدی شرایط زمین شناسی لایه های زیر سطحی
 • تعیین بهترین موقعیت محل جهت انجام حفاریهای اکتشافی
 • ارزیابی آنومالی های زیر سطحی بمانند گسلها، شکستگیها و حفرات انحلالی بخصوص در ساختگاه سدها
 • ارزیابی مشخصه های دینامیکی لایه های زیر سطحی در محل سازه های همراه با ارتعاش
 • ارزیابی کمی و کیفی منابع قرضه خاک و سنگ
 • شناخت و ارزیابی لایه های زیر اساس و تعیین ضخامت قشر آسفالت راهها
 • شناخت و ارزیابی موقعیت مسیر خطوط لوله فلزی،کابلهای زیر زمینی و قطعات فلزی و بتنی مدفون
 • ارزیابی مناطق سست و ناهمگون در مسائل تونل سازی
 • تعیین محل آنومالی ها در گستره شعاعی از محور گمانه ها بخصوص در تعیین عمق شمعهای اجرا شده

کاربرد در امور شناسائی محیط طبیعی

 • ارزیابی عمومی از مشخصه های زیر سطحی در ارتباط با تعیین محل دفن زباله های شهری و ضایعات صنعتی
 • شناخت دامنه حرکت توده های آلوده زیر سطحی در محدوده محلهای دفن زباله
 • شناخت موقعیت محل توده ها و قطعات فلزی و غیر فلزی مدفون
 • ارزیابی موقعیت محل پی و شالوده بناهای تاریخی مدفون در رابطه با مطالعات باستانشناسی
 • تعیین عمق سطح آب زیر زمینی و سنگ کف
 • بررسی سطوح سنگی فرسوده و مناطقه سست زیر سطحی

کاربرد در امور زمین شناسی مهندسی و آبهای زیر زمینی

 • تعیین عمق سطح آب زیر زمینی و سنگ بستر
 • شناخت عمومی از قشرهای زیر سطحی و میزان نفوذپذیری و ازریابی ضخامت مخازن آبدار زیر زمینی
 • تعیین مسیر مسیلهای مدفون زیر سطحی
 • تعیین محل مناسب جهت حفر گمانه های اکتشافی و پیزومتر
 • ارزیابی وضعیت هیدرولیک آبهای زیر زمینی و جهت جریانهای زیر سطحی
 • بررسی عمومی از مشخصه های کیفی آبهای زیر زمینی
 • تعیین محل و ارزیابی حفرات زیر سطحی انحلالی ، فروچالها و گسلها

۴-مهندسی محیط زیست

مهندسی محیط زیست عبارتست از کاربرد مجموعه ای از علوم و فنون مهندسی در رابطه با مطالعه و ارزیابی شرایط و بهبود و بهسازی محیط زیست در امور اجرائی و ساختمانی در زمینه طرحهای عمرانی زیر بنائی، شهری، صنعتی و مسکونی.

تخریب محیط های طبیعی و افزایش درصد آلودگیهای مختلف ناشی از اجرای طرحهای زیر بنائی و صنعتی بخصوص در نواحی شهری و روستائی و  به مخاطره انداختن منابع طبیعی و انسانی از مسائلی است که در کاربرد مهندسی محیط زیست هر طرح مورد توجه میباشد.

مهندسین مشاور زمیران با توجه به سوابق تجربی طولانی در بررسی و مطالعه طرحهای زیر بنائی و صنعتی در سطح کشور و آشنائی به محیط های طبیعی و انسانی و با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از کارشناسان با تخصص های مختلف و همچنین با در اختیار داشتن مجموعه ای از تجهیزات، لوازم و دستگاههای فنی جهت عملیات صحرائی و آزمایشگاهی انجام مطالعات و خدمات فنی مهندسی محیط زیست پروژه ها بمرحله اجرا در می آورد.

خدمات این بخش عبارتند از :

 • انجام کلیه مطالعات در رابطه با ارزیابیهای محیطی محل دفن زباله های شهری و صنعتی
 • انجام مدیریت پایه در خدمات محیط زیست (EBS) در فازهای مختلف مطالعات
 • انجام مطالعات توسعه پایدار طرحها
 • مدیریت پسماندهای صنعتی و شهری و انجام مدیریت بهسازی نواحی دفن زباله های شهری
 • انجام کلیه خدمات فنی شامل عملیات صحرائی و آزمایشگاهی در رابطه با ارزیابیهای زیست محیطی پروژه های متمرکز نظیر فرودگاهها، کارخانجات و پالایشگاهها و خطی نظیر خطوط لوله نفت وگاز و آب
 • نمونه برداری و انجام آزمایشات کیفی آب و خاک و همچنین هوا و صوت
 • انجام بررسیهای حفاظت و جلوگیری از فرسایش شیبهای طبیعی خاکی و سنگی
 • ارزیابی و بهسازی سواحل و محیط های آبی نظیر دریاچه ها و رودخانه ها
 • تهیه نقشه های زیست محیطی در مقیاسهای مختلف
 • اجرا روشهای مدیریت زیست محیط طرحها براساس استانداردهای  ISO 9001:2004  ، ISO 14001:2000 و ISO 9001:2008

همکاری با سازمان محیط زیست در رابطه با دفاع از گزارشات زیست محیطی طرحها و دریافت اجاره نامه های لازم برای کارفرمایان دولتی و خصوصی

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود - مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود