شرکت های متعددی در کشور به ارائه خدمات ژئوتکنیک در پروژه ها پرداخته و می پردازند؛ ولیکن به دلیل اهمیت شناسایی زیر سطحی پروژه های بزرگ و همچنین عدم رشد بسیاری از شرکت ها از دیدگاه تکنولوژی های نوین، همواره انجام عملیات ژئوتکنیک شامل حفاری ها، آزمون های صحرایی و آزمایشگاهی در حد استانداردهای بین المللی از دغدغه های کارفرمایان بوده است. در ادامه مقاله به مبحث ژئوتکنیک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انجام مطالعات و خدمات ژئوتکنیک از ابتدایی ترین مرحله تا آخرین بخش ( ارائه گزارش نهایی مطالعات) توسط اکیپ های مجرب و مجهز این مهندسین مشاور قابل انجام می باشد . تمامی عملیات و آزمایشات بر اساس استانداردهای رایج دنیا از قبیل

ASTM , U.S Army corps of engeniers , Eartmanaval of U.S.B.R , B6 , …

به انجام می رسد. که خلاصه ای از این موارد به شرح زیر می باشد:

- عملیات صحرایی ژئوتکنیک شامل حفاری ، نمونه برداری ، آزمایشات برجا از قبیل S.PT – C.P.T – Vane Shear test ، پرسیومتری ، برش مستقیم در محل ، بارگذاری صفحه ای و V.S.S ، نفوذ پذیری به روش ههای لوفران و لوژان و ...

- عملیات صحرائی ژئوفیزیک شامل آزمایشات تعین سرعت موج برشی به روشهای Down hole و Cross hole ، تعیین مقاومت حرارتی خاک ، تعیین مقاومت الکتریکی خاک

- آزمایشات بارگذاری شمع ، تزریق تحکیمی و بهسازی خاک ، اجرای ریز شمع ها و ....

- انجام آزمایشات آزمایشگاهی مکانیک خاک و مکانیک سنگ به طور کامل از ابتدایی ترین آزمایشات ( دانه بندی و حدود) تا آزمایشات سه محوری سیکلیک.

- مطالعات لزره شناسی وتعیین دوره بازگشت زلزله

- مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و مهندسی رودخانه

- مطالعات زمین شناسی شامل نقشه های زمین شناسی و تکتونیک

- مطالعات مربوط به شناسایی منابع قرضه

-پایدار سازی گود (میخکوبی جت گروتینگ، مهار خاک و …)

استقرار واحد های آزمایشگاهی صحرایی و کنترل کیفیت عملیات اجرایی (خاک، بتن، آسفالت)

طراحی و اجرای دیوارهای حائل و سایر سازه های نگهبان

مسیریابی و مطالعات ژئوتکنیک  خطوط لوله انتقال نفت، گاز، فرآورده ها و آب

ارزیابی پتانسیل خورندگی خاکهای زیر سطحی در رابطه با طرح حفاظت کاتوتیک سازه های فلزی مدفون

ارزیابی و کنترل فرسایش و خدمات فنی در بررسی شیب سطوح خاک و سنگ و ارزیابی طرحهای حفاظتی

ارزیابی و طراحی در رابطه با پایداری گودهای عمیق از طریق نیلینگ

انجام مدلسازی کامپیوتری محیطهای خاکی و سنگی

آنالیز و طراحی پی و شالوده های سطحی

آنالیز و طراحی پی ابنیه سنگین و مخازن

طراحی پی های عمقی از طریق اجرا شمع کوبی یا شمع ریزی شامل نظارت و کنترل بر عملیات اجرائی

انجام خدمات فنی کنترل و نظارت در مرحله عملیات خاکی و اجرا

انجام خدمات فنی نظارت و کنترل در مرحله بهره برداری طرحها

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود