پروژه ۳۵

مطالعات زئوالکتریک روستای مزج شهرستان بسطام شاهرود

پروژه ۳۴

مطالعات ژئوالکتریک روستای اشترینان شهرستان بروجرد

پروژه ۳۳

مطالعات الکترومغناطیس تامین آب روستای برغان کرج

پروژه ۳۲

مطالعات الکترومغناطیس و ژئوالکتریک تعیین آب شرکت انی درمان کرج

پروژه ۳۱

مطالعات دو بعدی زئوالکتریک و GPR ساختمان مسکونی محمدی شهرستان احمد اباد مستوفی تهران

Project Image

پروژه ۴

توضیحات پروژه ۴