پروژه ۲۳

مطالعات ژئوفیزیکی با استفاده از روش پیمایش مغناطیسی در محدوده طبس کرمان ۱۳۹۶

پروژه ۲۲

اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه و IP دربردسیر استان کرمان جهت اکتشاف مس ۱۳۹۴

پروژه ۲۱

اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه و IP در شاهرود استان سمنان جهت اکتشاف مس ۱۳۹۶

پروژه ۲۰

اجرای عملیات برداشت داده های ژئوفیزیکی به روش مقاومت ویژه و IP در راور استان کرمان جهت اکتشاف مس ۱۳۹۴

پروژه ۱۹

مشاور ژئوفیزیک اکتشافی در در طرح توسعه معدن سرب و روی شاهرود ۱۳۹۴