پروژه ۲۷

مطالعات معدن مرمر و تراورتن احجار کریمه کرمان شهرستان بردسیر ۱۳۹۷