پروژه ۱۰

مطالعات ژئوالکتریک و الکترومغناطیس جهت تعیین محل حفرچاه صنعتی شرکت لبنیات میهن واوان