پروژه ۱۷

بررسی عمق لایه آبرفت و سنگ کف در روستای جوین شهرستان سبزوار خراسان