مطالعات الکترولیت - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

مطالعات الکترولیت

( شرکت خاک آزما کاوش ) الکترولیت اصطلاحی برای مولکول حامل بار الکتریکی مثبت یا منفی است.

در تغذیه، به مواد معدنی ضروری موجود در خون، عروق و ادرار اطلاق می شود.

زمانی که این مواد معدنی در مایع حل می شوند، الکترولیت ها یعنی یون های مثبت یا منفی که در فرآیند متابولیکی استفاده می شوند، به وجود می آیند.

در ادامه مقاله به مطالعات الکترولیت میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

مطالعات الکترولیت

الکترولیت های  درون بدن عبارتند از:

  • سدیم
  • پتاسیم
  • کلرید
  • کلسیم
  • منیزیم
  • فسفات
  • بی کربنات

الکترولیت های بیان شده  برای فرآیندهای مختلف بدن، از جمله حفظ تعادل پایه اسید، عملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه ها و هیدراته نگه داشتن بدن بسیارمورد نیاز بدن هستند.همچنین الکترولیت ها برای حفظ عملکرد سیستم عصبی و ماهیچه ها و حفظ تعادل محیط داخلی بدن هر فرد بسیار مهم و ضروری است.

 توضیح محلول الکترولیت و غیرالکترولیت

محلول الکترولیت به موادی که به طور کامل یا به مقدار کم در آب یونیده شده مواد الکترولیت گفته میشود و محلول آن ها ( محلول الکترولیت) رسانای جریان برق نیزمی باشد.

محلول غیر الکترولیت  موادی غیرالکترولیت هستند که به صورت کامل در داخل آب حل شود و مواد الکترولیت یون ایجاد نمی کنند و یا به مقدار کمی در آب یونیده می شود و رسانای جریان الکتریسیته یا برق نیستند .

اکثریت محلول هایی که از حل کردن ترکیب های یونی ، یا ترکیب های کووالانسی قطبی در آب به دست می آیند ، الکترولیت هستند عامل رسانایی الکتریکی یک محلول وجود یون است در صورتی که آزادانه حرکت کند .

غیرالکترولیت محلول های مانند استون و اتانول که به صورت کاملا مولکولی در آب حل می شوند مواد غیر الکترونی اطلاق میشوند . که هیچگونه یونی از انحلال آن ها ایجاد نمی شود . به اینگونه مواد محلول غیرالکترولیت میگویند که رسانای جریان برق نمی باشند .اکثرمواد آلی ( به جز اسیدها یا بازهای آلی ) غیرالکترولیت می باشند. از نظر رسانایی الکتریکی  الکترولیت ها به دو گروه قوی و ضعیف دسته بندی می شوند.

الکترولیت قوی

الکترولیت قوی موادی هستند که به طور کامل یا به صورت عمده به هنگام انحلال در آب یونیده می شود را میگویند. محلول این مواد در صورت داشتن غلظت کافی رسانای بسیارخوبی برای جریان برق می باشد .

الکترون های قوی شامل : اسید های قوی ، بازهای قوی ، و اغلب نمک ها جز الکترولیت های قوی هستند .

از اسید های قوی میشود از این موارد نام برد :  HCLO۴  ،HI  ، BHR ،HCI ، H۲SO۴ ،HNO۳ 

بازهای قوی

هیدرواکسید های گروه یک و گروه دو جدول تناوبی به جز بریلیم هیدروکسید و به جز منیزیوم هیدرواکساید بازه های قوی هستند .

برخی نمک ها شامل : NACI , CuSO۴ , MgCl۲ , Na۱ و No۳ هستند.

– H+Cl  = → حل در آب  HCl

– Na+ Cl = → حل در آب  Nacl

الکترولیت های ضعیف

الکترولیت های ضعیف  مواردی هستند که در هنگام انحلال در آب به طور عمده و به صورت مولکولی حل شده و تعداد کمی از مولکول های حل شونده آن ها یونیده می شود . به عبارتی تعداد یون در محلول این الکترولیت ها کم هست.

اسید ها و بازهای ضعیف ، الکترولیت های ضعیفی محسوب میشوند که رسانای ضیف جریان می باشند .

موادی که درزمان انحلال به طور کامل تفکیک نمی شود بلکه تعداد کمی از آن ها یونیده خواهد شد و بیشتر به شکل مولکولی در محلول حضور دارند . واکنش به صورت تعادلی  و رفت و برگشت است .

نمک نیز اگر کامل حل نشود  یا یونیده نشود مثل باریم سولفات یا به صورت جزئی حل شود به عنوان الکترولیت ضعیف خواهد بود . هرچه غلظت های یکسان کم تر حل شود ، الکترولیت ضعیف تر خواهد بود .

 اسید های ضعیف شامل این موارد  : HF , HCOOH , CH۳COOH هستند .

الزاما همه ترکیب های یونی مواد الکترولیت نیستند .

به عنوان مثال قبل از حل شدن اسیدها در آب ترکیب هایی  به نام کووالانسی هستند .

اما به یاد داشته باشید که در الکترولیت های قوی هرچه تعداد یون ها بیشتر باشد رسانایی الکتریکی بیشتر خواهد بود و رابطه غلظت و رسانایی مستقیم است.

تشخیص الکترولیت ضعیف از قوی

از دیدگاه تجربی تشخیص الکترولیت ضعیف یا قوی دو راه وجود دارد . اولین راه اینگونه است که از طریق میزان رسانایی محلول آن الکترولیت که هر کدام رسانا تر باشند ، الکترولیت قوی تری  نیزمی باشد.

دومین راه حل این است که میزان افزایش نقطه ی جوش محلول و یا میزان کاهش نقطه ی انجماد محلول را محاسبه کنیم ، چنانچه غلظت مولی دو الکترولیت در آب یکسان باشد .

و طبق اینکه هر کدام برای جوشیدن دمای بیشتری نیاز داشتند آن الکترولیت قویتری است ، یا هر کدام که برای منجمد شدن ، دمای کمتری نیاز داشته باشند ، الکترولیت قویتری نیز هستند.

اما از دیدگاه تئوری نگاه می کنیم ببینیم در اثر تفکیک و حل شدن در آب این الکترولیت ها ، کدام یک از آن ها به طور کامل تفکیک می شوند و کدام یک در اثر تفکیک تعداد یون بیشتری در محلول آزاد می کنند. در اثر انحلال در آب حدودا یک مول سدیم نیترات NaNO۳ به طور کامل تفکیک می شود و یک مول یون سدیم و یک مول یون نیترات  NO3 در محلول آزاد می کند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.