مطالعات ژئوتکنیک -انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

روسازی راه بهمراه روسازی

(خاک آزما) روسازی راه سازه ای می باشد که بر روی آخرین لایه متراکم شده  خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده، خاکریزی ها، یا کف برش های خاکی و یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی نامیده می گردد، قرار می گیرد.

روسازی معمولاً متشکل ازبخش های متفاوت نظیر زیراساس، اساس و لایه های آسفالتی یا بتنی و یا ترکیبی از آنهاست که هر یک تابع مشخصات فنی و دارای ضخامت مشخصی است.

در ادامه مقاله به مبحث روسازی راه میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

هدف از روسازی:

زمین طبیعی، بستر خاکریزی های کاملا آماده شده راه، کف برش های خاکی و یا سنگی، حتی در شرایط کاملاً متراکم و خوب دانه بندی شده، مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده از چرخ خودرو را در شرایط متغیر جوی را ندارد.

بارگذاری این گونه خاک ها سبب شکست برشی و ایجاد تغییرشکل های دائم بیش از اندازه برای آنها می گردد.

روسازی، از بروز و ظهور آسیب دیدگی های جلوگیری نموده و عبور و مرور راحت، سریع، مطمئن، ایمن و بدون گرد و غبار را در یک سطح همواررا برای شما فراهم می کند.

عملکرد روسازی:

نحوه کلی عملکرد و توزیع بار در روسازی در شکل زیر را نشان داده شده است. در این شکل، بار وسیله نقلیه، توسط چرخ، در سطح تماس تقریباً دایره ای شکل، به سطح روسازی وارد میگردد .

شدت تنش های وارده در نقاط واقع در سطح زیر بار حداکثر بوده و با افزایش فاصله از این سطح، تقلیل می یابد.

اگر فشار قائم در سطح تماس با راه P0 باشد، ضخامت لایه های روسازی و کیفیت مقاومتی آن طوری انتخاب می گردد که بار چرخ هرچه بیشتر توزیع و گسترده شده تا این که حداکثر شدت میزان تنش در سطح بستر روسازی به مقدار P1 کاهش یابد که خاک بستر بتواند با تغییر شکل مجاز، آن را تحمل کند.

عملکرد سیستم روسازی و کیفیت هر یک از لایه های آن نیز بشرح زیراست:

انواع روسازی:

روسازی ها، از نظر نوع مصالح های مصرفی در قشر رویه، حاوی بتن، آسفالت ویا مختلط ( بتن و آسفالت) می باشد. انواع روسازی ها به سه گروم زیر تقسیم می گردد. این آئین نامه محدود به کاربرد روسازی آسفالتی می باشد.

روسازی از نوع سخت یا بتنی ( بتن سیمانی ):

در این روسازی، رویه راه با بتن ساخته می گردد. قشر بتنی، در شرایطی که خاک بستر روسازی از کیفیت های مقاومتی مطلوبی برخوردار بوده و ترافیک، سنگین و یا خیلی سنگین نباشد، می تواند روی بستر و در غیر این حالت برروی لایه های زیراساس و یا اساس قرار داده شوند.
مقاومت فشاری و کششی روسازی بتنی بسیار زیاد است و بار ترافیک را، بدون تغییر شکل زیاد صفحه های بتنی، در سطح گسترده تری به خاک بستررا منتقل می سازد.

در این نوع روسازی، دال بتنی به مرور زمان تغییر شکل می دهد و در زیر آن تنش کششی را ایجاد می کند . اگرتنش کششی از مقاومت های کششی بتن بیشتر باشد، بتن می شکند و نیز ترک می خورد. از این رو اینگونه روسازی ها به شکل مسلح طرح و اجرا می گردند.
در روسازی های سخت، مقاومت و کیفیت های قشر بتنی عامل تعیین کننده توان بارپذیری رویه می باشد و تغییرات مقاومتی خاک بستر روسازی، نقش کمتری را دارد. شکل زیر مقطع عرضی یک نمونه روسازی سخت را به ما نشان می دهد.
تا کنون انواع متفاوتی از روسازی بتنی ساخته شده است و اغلب آنها از دو ویژگی مشابه برخوردارند:
۱) بارهای ناشی از ترافیک توسط خمش بتن نیز عمل می شوند و اگر در روسازی بتنی فولاد بکار رفته باشد برای تحمل بار نیست بلکه به منظور کنترل ترکها می باشد.
۲) روسازی های بتنی به علت از دست دادن آب ابتدایی خود جمع می شوند. به علاوه اینکه در آنها انقباض و انبساط به دلیل  تاثیرات حرارتی نیز وجود دارد لذا تغییر مکان های حاصل از تنش های حاصله باید به خوبی توزیع گردد.

انواع روسازی بتنی نیز عبارتند از :

۱- روسازی بتنی در غیرمسلح درزدار
۲- روسازی های بتن در  مسلح درزدار
۳- روسازی های بتن در مسلح پیوسته
۴- انواع  روکش ها
۵- روسازی بتنی پیش تنیده و پیش ساخته شده
۶- بتن های غلتکی

انواع درزها در روسازی های بتنی رایج عبارتند از:

۱- درزهای انقباضی و عرضی
۲- انواع درزهای طولی
۳- انواع درزهای اجرایی
۴- انواع درزهای انبساطی

روسازی انعطاف پذیر یا آسفالتی:

روسازی آسفالتی، تاب برشی مناسبی را دارد ولی تاب کششی آن بسیارکم می باشد. بارهای وارده بر روسازی آسفالتی در سطح نسبتاً کوچکتر و با گستردگی کمتری نسبت به روسازی های بتنی به خاک بستر منتقل می گردد. در روسازی آسفالتی، معمولاً از سه لایه متمایز زیراساس، اساس و آسفالت و … استفاده می شود. مقاومت و کیفیت خاک بستر روسازی در پایداری روسازی آسفالتی، نقش تعیین کننده و مهمی دارد.

روسازی مختلط:

روسازی هائی که ترکیبی از دو نوع روسازی سخت و قابل انعطاف باشند، روسازی های مختلط نامیده می گردد.

به عنوان نمونه ، در روسازی فرودگاه ها که با روسازی سخت و بتنی طرح می شوند، دال بتنی را معمولاً برروی قشری از آسفالت (معمولاً اساس قیری) قرار می دهند و یا این که رویه های سخت و یا قابل انعطاف موجود در راه ها و فرودگاه ها را به هنگام بهسازی و تقویت، برحسب مورد و با توجه به شرایط خاص طرح، به ترتیب با رویه قابل انعطاف و یا سخت، کاملا روکش می نمایند.

در حقیقت در روسازی های مختلط و یا ترکیبی، روسازی از لایه های متفاوت غیرآسفالتی، آسفالتی و بتنی تشکیل می شوند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

ب

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.