آزمایشات spt ،انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

مطالعات خاک

ژئوتکنیک دانش پویایی می باشد که محیط مکانیکی زمین شناسى و عملکرد آنها را به مهندسان شناسانده می شو. دانش ژئوتکنیک به اطلاعات تکنیکی ای که مربوط به زمین شده است، می‌پردازد و همین دلیل از شاخه‌ های زیرمجموعه مهندسی عمران به حساب می آید.
اطلاعات ساخته شده بدست آمده از این علم در برنامه‌ ریزی، اکتشاف، طراحی، تولید و بهره‌برداری از سازه‌ های مهندسی و اجرای پروژه‌های عمرانی و معدنی استفاده می شود و ایمنی و کارایی تاثیرگذار آن‌ها را تضمین خواهد کرد. این اطلاعات شامل دامنه گسترده‌ ای از داده‌ ها در زمینه‌ های مکانیک خاک، مکانیکی سنگ، منبع آب، لرزه خیزی و زمین شناسی مهندسی و زیست‌ محیطی می شود.
علم ژئوتکنیک مطالعه رفتار مهندسى سنگ ها و خاکها در مکان اجراى طرح هاى عمرانى و ارائه راه حل هاى متناسب برای بهسازى شرایط زمین در محل اجرای پروژه ها  است.
فرق دانش ژئوتکنیک با ژئومکانیک در این می باشد که در ژئوتکنیک رفتار مهندسى سنگ ها و خاک ها در مکان اجراى طرح مورد بررسی قرار گرفته میشود و بعد راه حل ارائه مى شود، اما در ژئومکانیک این رفتار در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفته می شود.
در ادامه مقاله به مبحث مطالعات خاک میپردازیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

تعریف داده های ژئو تکنیکی 

 داده هاى ژئوتکنیکی، آن دسته از اطلاعات مربوطه به زمین می باشند که در برنامه ریزى، اکتشاف طراحى، تولید و بهره بردارى از سازه هاى مهندسى و پروژه هاى عمرانى و معدنى استفاده شده و ایمنى و کارایى تاثیرگذار آنها را تضمین خواهند کرد.
این اطلاعات دامنه وسیعی از داده ها را، در زمینه  هاى مکانیکی خاک، مکانیکی سنگ، منابع آبی، لرزه خیزى،مهندسى عمران و زمین شناسى مهندسى و زیستی محیطى، شامل خواهند شد.
داده هاى ژئوتکنیکی هر پروژه عمرانى یا معادن در طول چند مرحله و توسط روش هاى متفاوت اکتشاف سطحى و زیر سطحى، ساخته مى شوند. داده های ژئوتکنیکی امکان دارد به طور خام بوده باشد و یا داده هایى هستند که مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد.

تعریف مهندسی ژئوتکنیک 

مهندسی ژئوتکنیک به عنوان زیر مجموعه ای از مهندسی عمران است که در ارتباط با مواد و مصالح طبیعی به دست آمده در نزدیکی و یا سطح زمین است که این مصالح خاک یا سنگ نامیده خواهد شد.
در مهندسی ژئوتکنیک به مواردی مانند زمین شناسی مهندسی، مکانیک خاک، مهندسی پی و مکانیک سنگ بیشتر تاکید خواهد شد. مکانیک خاک شاخه اى از علوم مهندسى است که به مطالعه مشخصات فیزیکى و رفتار توده خاک تحت بارهاى وارده بر آن پرداخته می شود.
مهندسى پى (فونداسیون) کاربرد اصولی مکانیک خاک در مسائل علمى است.
به طور کلى این علم ها شامل کاربرد مفاهیم مکانیک خاک و مکانیک سنگ در مسائل طرح پى است.
با مد نظر دادن شاخه های آورده شده، مهندسی ژئوتکنیک به ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ ها، پیش بینی و عملکرد واکنش خاکها و سنگها بستر در مقابل بارهای وارده از سازه، پایدار شیب های طبیعی و مصنوعی، عملکرد خاکی و سنگی حاصل از تراشه زنی و گو برداری، پایداری دیوارهای حائل مانند از موقت و دائمی، بررسی عملکرد خاک های مهم، ایرادات کنترل فشار و حرکت آب از زیر و بدنه سدهای خاکی و همینطور نگهداری و بازسازی بناهای قدیمی پرداخته می شود.

هدف های مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشات آن

هدف هایی که در علم ژئوتکنیک دنبال شده اند عبارتند از:
•    بررسی لایه های تحت الارضی
•    مشخص کردن ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آنها
•   معین کردن نوع پی و عمق استقرار آنها
•   معین کردن ظرفیت باربری پی
•    مشخص کردن ضریب عکس العمل خاک زیر پی برای طراحی سازه ای پی
•    طبقه بندی نوع های زمین براساس آیین نامه ۲۸۰۰ ایران
•    مشخص کردن انواع سیمان مصرفی در بتن پی
•    بررسی وضعیت آب زیرزمینی
•    ارائه توصیه های فنی پی سازی
•    مطالعه زمین شناسی و لرزه خیزی عمومی قسمت مورد مطالعه در حد اطلاعات و آمار
قبل از شروع کردن انجام ۱ پروژه در زمین مورد نظر باید تمام این مطالعات و آزمایش ها انجام شود و همه مطالعات در زمینه زمین شناسی معمولا محدوده مورد مطالعه انجام و بررسی خواهد شد

مطالعات ژئوتکنیک جهت انجام یک پروژه مسکونی

تمام موردهایی که در یک گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک ها جهت یک پروژه مسکونی، قبل از ساخت آن انجام می شود عبارتند از:
•    اطلاعاتی مانند سنگ بستر منطقه، سازند های موجود
•    اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های تاریخی و معین کردن موقعیت مکانی و زمانی آنها
•    بررسی و مطالعه زمین لرزه های دستگاهی قسمت مورد نظر
•    استفاده از ساز وکار کانونی زمین لرزه هایی جهت مشخص کردن مکانیسم جنبایی گسلها، ویژگی های منطقه ای و نیز برای تنش های حاکم بر پوسته زمین، خصوصیات لرزه خیزی و برای حرکت صفحات لیتوسفری
•   مشخص کردن زمین ساختگاه از نظر نوع خاک و سنگ ها
•   معین کردن مشخصات و فاصله گسل های در آن در نزدیکی پروژه مورد نظرها
•    طبقه بندی نوع های زمین
•    انجام دادن مطالعات صحرایی و انجام دادن آزمایش هایی مانند آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش دانسیته درجا، آزمایش بارگذاری صفحه ای و نیز آزمایش برش مستقیم درجا
•    در نظر داشتن ساختمان ها و تاسیسات موجود در اطراف پروژه ها
•   معین کردن عمق مناسب گمانه ها با توجه به نوع خاک و تعداد طبقات
•    طبقه بندی خاک های زیرسطحی و معین کردن خصوصیات مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی آنها
•    نمونه خاک را از مکان پروژه برداشته و در آزمایشگاه خاک آزمایش های مربوطه را بر روی آن انجام می دهیم.
•   شناسایی مطالعات و آزمایشات انجام شده و معین کردن مشخصات ژئوتکنیک خاک جهت محاسبه ظرفیت باربری خاکها

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.